แอร์บ้านระบบธรรมดา เย็นกว่า แอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์?

ระบบอินเวอร์เตอร์ คือ ระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) เพื่อควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับที่เราตั้งอุณหภูมิไว้

การทำงานของแอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากแอร์บ้านระบบธรรมดา ตรงที่แอร์บ้านระบบอินเวอเตอร์เมื่ออุณหภูมิเริ่มถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการทำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตามที่เราได้ตั้งอุณหภูมิไว้ โดยถ้าเราตั้งที่ 25 องศา แอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่โดยจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 24.5-25.5 องศา 

ในขณะที่แอร์บ้านระบบธรรมดา ที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ประมาณ 1-2 องศา หลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงาน จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้น เกินระดับที่ตั้งไว้ 1-2 องศา คอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้ง ทำให้อุณหภูมิภายในห้องจะเย็นเกินไป สลับกับร้อนเกินไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเวลานอนหลับ จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว หลับๆ ตื่นๆได้ ซึ่งถ้าเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา อุณหภูมิจริงจะอยู่ในช่วง 23-27 องศา 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์ จะมีความเที่ยงตรงในการตั้งอุณหภูมิที่สูงกว่าแอร์บ้านระบบธรรมดา

ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่าแอร์บ้านระบบธรรมดาเย็นกว่าแอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์ 

 

 

 [12 JANUARY 2021]

 

 

 

 

Visitors: 2,160,992