วิธีคำนวนค่าไฟแอร์บ้าน

เราสามารถคำนวนหาค่าไฟสำหรับแอร์บ้าน ได้โดยใช้สูตรดังนี้

ค่าไฟฟ้า (บาท) = BTU ÷ SEER ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x จำนวนวันที่ใช้งาน x ค่าไฟต่อหน่วย (4.4217 บาท ต่อหน่วย)

หรือ ค่าไฟฟ้า (บาท) = Watts ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x จำนวนวันที่ใช้งาน x ค่าไฟต่อหน่วย (4.4217 บาท ต่อหน่วย)

 

 ตัวอย่างการคำนวนหาค่าไฟฟ้าแอร์บ้าน โดยยกตัวอย่างหาค่าไฟฟ้า แอร์ผนังแคเรียรุ่น 42TVAA013 เปิดวันล่ะ 8 ชม. ค่าไฟเดือนล่ะเท่าไหร่

 วิธีคิดค่าไฟแอร์บ้านแบบที่ 1

 จากสูตร ค่าไฟฟ้า (บาท) = BTU ÷ SEER ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x จำนวนวันที่ใช้งาน x ค่าไฟต่อหน่วย (4.4217 บาท ต่อหน่วย)

 ใส่สูตร   ค่าไฟฟ้า (บาท) = 12200 ÷ 22.5 ÷ 1000 x 8 x 30 x 4.4217

 ดังนั้นได้ยอดเสียค่าไฟฟ้าเดือนล่ะ 575.41 บาทต่อเดือน

วิธีคิดค่าไฟแอร์บ้านแบบที่ 2

จากสูตร ค่าไฟฟ้า (บาท) = Watts ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x จำนวนวันที่ใช้งาน x ค่าไฟต่อหน่วย (4.4217 บาท ต่อหน่วย)

ใส่สูตร   ค่าไฟฟ้า (บาท) = 600 ÷ 1000 x 8 x 30 x 4.4217

ดังนั้นได้ยอดเสียค่าไฟฟ้าเดือนล่ะ 636.72 บาทต่อเดือน

 

หมายเหตุ ***ค่าไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวนแบบที่ 1 มีค่าไฟน้อยกว่าแบบที่ 2 เนื่องจากการนำค่า SEER มาคำนวนจะมีการคิดลดอัตราการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาล

                 เช่น ในฤดูหนาวแอร์บ้านจะมีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

                 ***เมื่อนำวิธีคิดทั้งสองแบบมาคำนวนจะได้ค่าใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ อยู่ในช่วง 575-637 บาทต่อเดือน

 

[14 JANUARY 2021]

 

Visitors: 2,160,994